tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Legalizirani objekti na zemljištu u vlasništvu RH-a

11 godina s Vama!

Legalizirani objekti na zemljištu u vlasništvu RH-a

Legalizirani objekti na zemljištu u vlasništvu RH-a
Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt
Odgovor na pitanje čitatelja: Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt

Pitanje čitatelja gzd portala:
Posjedujem Rješenje o izvedenom stanju , tj. Nedovršen objekt koji se nalazi na zemljištu u vlasništvu RH-a.
Moje pitanje glasi:
Da li mogu ishodovati glavni projekt za dovršenje objekta i nadogradnju objetka za koje je izdano Rješenje o izvedenom stanu s obzirom da nisam vlasnica zemljišta?
Odgovor Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt:
Na žalost ne možete ishodovati građevinsku dozvolu na osnovu glavnog projekta za dovršenje objekta dok ne sredite vlasništvo, jer ne postoji pravni interes.

Moj savjet bio bi, da prvo rješite pitanje vlasništva, a tek onda krenete u izradu projektne dokumentacije, bez obzira što se radi o legaliziranom objektu.

Ukoliko se radi o završetku objekta, prema Pravilniku o jednostavnim građevinama NN 153/2013 i naknadnim izmjenama i dopunama istog, na način da se obim radova koji će se obavljati na objektu, može svrstati u radove za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, kao što su obnova fasade, izgradnja/dovršetak krova ili slično, onda biste mogli pristupiti izradi glavnog projekta, ali obzirom da spominjete nadogradnju ( a ona je mjenjanje lokacijskih uvjeta u pogledu volumena i dimenzija objekta ), stava sam da biste prvo trebali rješiti pitanje vlasništva ili koncesije, odnosno pravnog interesa.
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:
  • tri primjerka glavnog projekta,
  • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen,
  • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom,
  • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu),
  • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
  • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
  • plaćena upravna pristojba 70 kn