tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Nadogradnja krova nakon legalizacije

11 godina s Vama!

Nadogradnja krova nakon legalizacije

Nadogradnja krova nakon legalizacije
Prostor-Split d.o.o.
Odgovor na pitanje čitatelja: Prostor-Split d.o.o.

Pitanje čitatelja gzd portala:
Prije 5 godina dobili smo rješenje o izvedenom stanju u kojem stoji da se ozakonjuje manje zahtjevna stambena zgrada s jednim završenim i jednim nezavršeni stanom na kojoj nije izveden krov. Kuća je i prije rješenja bila upisana u katastar i ima svoju česticu (u zemljišniku nije upisana).
Sada smo odlučili na kući podignuti jednostavni krov koji ne bi bio nikakav stambeni prostor već tavanski (bez nadozida i izolacija).

U našem rješenju o izvedenom stanju pod stavkom 5. stoji: Izvođenju radova na završetku zgrade iz stavka 1. ovog članka može se pristupiti nakon što se s posebnim zakonom izradi glavni projekt.
Po ovom rješenju može se završiti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada, ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida (rješenje je iz 2013).

Čitajući zaključili smo da nam treba glavni projekt, ali nismo sigurni treba li nadzorni inženjer. Međutim izvođač nam tvrdi da nije potrebno ni jedno ni drugo već samo prijava početka gradnje.
Nedoumice su:
- mora li glavni projekt biti arhitektonski tj može li biti građevinski, s obzirom da nam je legalizaciju radila građevinska firma?
- treba li nadzor inženjer za gradnju krova?
Odgovor Prostor-Split d.o.o.:
Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima propisana je procedura za vaš slučaj.
Vaš zahvat spada u Članak 5. stavak 6.

Člankom 6. su propisane obaveze za radove iz članka 5.
"Članak 6. (1) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru), osim projekta iz članka 5. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
(2) Na izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.
(3) Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.
(4) Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem, građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika, za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru)."

Odgovor na pitanje o glavnom projektu potražite u sljedećem odgovoru s stranica mgipu:

Da li su i kada ovlašteni inženjeri građevinarstva ovlašteni sami izraditi arhitektonski projekt zgrade, dakle bez učešća ovlaštenog arhitekta u izradi glavnog projekta?

Sukladno odredbi članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15), poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.
Prema odredbi članka 49. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15), zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova projektiranja, između ostalog, su izrada arhitektonskog projekta za zgrade te arhitektonskog projekta postojećeg stanja za zgrade i objekte krajobrazne arhitekture, dok su prema odredbi članka 50. stavka 1. zadaće građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta), uza sve drugo, izrada građevinskih projekata za sve građevine.
Također, napominjemo da se arhitektonskim projektom zgrade daje tehničko rješenje građevine u funkcionalnom, tehničkom, ekonomskom i oblikovnom smislu (uzimajući pri tome u obzir urbanističke, građevno-fizikalne, energetske, biološke, ekološke i druge zahtjeve), a ne samo razrada unutarnje dispozicije i uređenje prostora. Nadalje, građevinskim projektom daje se tehničko rješenje određene vrste konstrukcije, koja je jedan dio cjelokupne građevine, a što zahtjeva usklađenost s odgovarajućim arhitektonskim projektom zgrade te suradnju sa ovlaštenim arhitektom. Slijedom navedenoga, glavni projekt kao skup međusobno usklađenih projekata, ovisno o vrsti građevine i vrsti zahvata u prostoru, mora sadržavati one projekte pojedinih struka (sukladno zadaćama struka) kojima će se dati tehničko rješenje građevine i dokazati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.