tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Rekonstrukcija ostakljene fasade nebodera

11 godina s Vama!

Rekonstrukcija ostakljene fasade nebodera

plans Rekonstrukcija ostakljene fasade nebodera
doc.dr.sc. Bojan Milovanović
Odgovor na pitanje čitatelja: doc.dr.sc. Bojan Milovanović

Pitanje čitatelja gzd portala:
Da li se 100% rekonstrukcija ostakljene fasade nebodera od 14 katova koja je jedina vanjska ovojnica zgrade moze raditi bez gradjevinske dozvole i sve svesti na jednostavnu gradjevinu??? Pravilnik o provovodjenju kontrole projekta zahtjeva reviziju glavnog projekta. Da li ta rekonstrukcija podlijeze normama i zahtjevima u pogledu nZEB gradnje iz novog Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama?
Odgovor doc.dr.sc. Bojan Milovanović:

 

Analizirajući regulativu izvadio sam dijelove koji se po meni odnose na ovu problematiku i označio dijelove koji su ključni.

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA («Narodne novine», broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) definira kako slijedi:


Članak 5.

BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE, A U SKLADU S GLAVNIM PROJEKTOM mogu se izvoditi radovi:10. Na postojećoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije, a kojima se:

a) dodaju, OBNAVLJAJU ILI ZAMJENJUJU DIJELOVI ZGRADE KOJI SU DIO OMOTAČA GRIJANOG ILI HLAĐENOG DIJELA ZGRADE ili su dio tehničkog sustava zgrade, KAO ŠTO SU PROZIRNI ELEMENTI PROČELJA, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije

b)      …Članak 6.

(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka … članka 5. … točke 10., … ovoga Pravilnika NE IZDAJE SE UPORABNA DOZVOLA.(4) Investitor je dužan PRIJAVITI POČETAK GRAĐENJA građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.

(5) STRUČNI NADZOR GRAĐENJA provodi se nad građenjem građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se od 24. listopada 2019.PREMA PRAVILNIKU O KONTROLI PROJEKATA (NN 32/2014)

Članak 3.

(1) Kontrola glavnog projekta GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJA i temeljnog tla obvezna je za:

1. zgrade

-   …

- ovješene fasade

(2) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla obvezna je ZA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA kojima se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost, AKO JE ZA TE GRAĐEVINE PREMA ODREDBI STAVKA 1. OVOGA PRAVILNIKA OBVEZNA KONTROLA PROJEKATA.

  


TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)

Ne definira zahtjeve za NZEB pri rekonstrukciji, ali definira zahtjeve za značajnu obnovu zgrade (obnova ili rekonstrukcija zgrade gdje se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnice zgrade) te za rekonstrukciju postojeće zgrade kojom se obnavljaju, djelomično ili potpuno zamjenjuju dijelovi ovojnice grijanog dijela zgrade te ako ti radovi obuhvaćaju jednako ili više od 75 % ovojnice grijanog dijela zgrade gdje je kroz članak 45 definirano:

- (1) koeficijent prolaska topline, U [W/(m2·K)], svih građevnih dijelova na kojem je proveden građevinski zahvat NE SMIJE BITI VEĆI OD VRIJEDNOSTI UTVRĐENIH U TABLICI 1. IZ PRILOGA B ovoga propisa

-          …

- (7) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,ND [KWH/(M2·A)], NIJE VEĆA OD DOPUŠTENIH VRIJEDNOSTI UTVRĐENIH U TABLICI 9. iz Priloga B ovoga propisa

- specifična godišnja primarna energija EPRIM, KOJA UKLJUČUJE ENERGIJE NAVEDENE U TABLICI 8.A IZ PRILOGA B OVOGA PROPISA TE NIJE VEĆA OD DOPUŠTENIH VRIJEDNOSTI UTVRĐENIH U TABLICI 9. iz Priloga B ovoga propisa.

- (8) Ako je proračunata vrijednost godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] za rekonstrukciju postojeće zgrade iz stavka 7. ovoga članka, niža za najmanje 20 % od najvećih dopuštenih vrijednosti iz Tablice 9. iz Priloga B ovoga propisa, SMATRA SE DA SU ISPUNJENI UVJETI ZA GODIŠNJU POTREBNU TOPLINSKU ENERGIJU ZA GRIJANJE po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] i za GODIŠNJU POTREBNU TOPLINSKU ENERGIJU ZA HLAĐENJE po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] propisane ovim propisom.

- (9) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće zgrade iz stavka 5. ovog članka nije potrebno ispuniti minimalne zahtjeve na energetsko svojstvo propisane u Tablicama 8. i 8a. iz Priloga B ovoga propisa, a kod rekonstrukcije postojeće zgrade iz STAVKA 7. OVOG ČLANKA NIJE POTREBNO ISPUNITI MINIMALNE ZAHTJEVE NA ENERGETSKO SVOJSTVO PROPISANE U TABLICI 9., PRILOGA B OVOGA PROPISA, AKO ISPUNJENJE ISTIH NIJE TEHNIČKI, GOSPODARSKI I FUNKCIONALNO IZVEDIVO što projektant prema nadležnosti struke dokazuje proračunom.

- (10) Ako projektant dokaže da zahtjevi iz stavaka 5. i 7. ovoga članka nisu tehnički, gospodarski i funkcionalno izvedivi, minimalne zahtjeve iz Tablica 8., 8.a ili 9., Priloga B ovoga propisa potrebno je zadovoljiti u najvećoj mogućoj mjeri, a koeficijent prolaska topline U [W/(m2·K)] svih građevnih dijelova na kojem je provedena rekonstrukcija ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u Tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.


Moje skromno mišljenje kao zaključak:

- Po meni dakle, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom moguće je prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) izvoditi radove na ovakvoj zgradi.

- Potrebno je provesti reviziju glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti Prema Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/2014)

- Potrebno je zadovoljiti zahtjeve za rekonstrukciju zgrade prema tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) ovisno o tome da li je više ili manje od 75% toplinske ovojnice ta fasada (ovisi o geometriji zgrade…)