gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

Građevinski dnevnik

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik.

Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati.

Građevinski dnevnik vodi rukovoditelj radova ili osoba koju on odredi od dana uvođenja Izvođača u posao do dana primopredaje nakon završetka radova.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova kao i svi oni koji se u slijedećim fazama neće moći pregledati (temeljne jame i podloge prije nastavka radova, oplata i armatura prije betoniranja, posteljica prije izgradnje gornjeg sloja, zidani elementi prije žbukanja, instalacije prije zatvaranja izolacije, prije zatrpavanja i sl.) , uzimanju uzorka materijala za ispitivanje, ispitivanjima na gradilištu, rezultatima ispitivanja i atestiranja, eventualnim prirodnim događajima i udesima, prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište, visinskim točkama, iskolčenju i sl., ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima, kao i o drugim radovima i događajima od utjecaja na sigurnost i kvalitetu radova.

Nadalje, upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, kao što su podaci o: izmjenama i dopunama projekta, zastojima i prekidima radova, radovima koji se obračunavaju u režijskim satima, nepredviđenim i naknadnim radovima, podzemnim vodama, izmjenama uvjeta rada, broju uposlenih i njihovoj kvalifikacijskoj strukturi, mehanizaciji na gradilištu, kotama iskopa, kategoriji zemljišta, izmijenjenim uvjetima rada i dr.

Nadzorni inženjer i Izvođač korespondiraju putem građevinskog dnevnika u vezi s navedenim podacima kao i drugim problemima, a osobito u vezi s održavanjem rokova, pribavljanja potrebne dokumentacije, otklanjanja uočenih nedostataka, ocjene kvalitete, isplatom radova itd., posebno putem dnevnika. Nadzorni inženjer daje Izvođaču sva potrebna uputstva.

Točnost podataka upisanih u tijeku jednog dana svakodnevno potvrđuju svojim potpisom rukovoditelj radova i nadzorni inženjer.

Nadzori inženjer pohranjuje kod naručitelja kopiju potpisanih stranica, dok drugi primjerak ostaje kod Izvođača.

Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. Eventualne ispravke, dopune ili promjene unose se u dnevnik novim upisom.

Svi upisi u građevinski dnevnik smatraju se istinitim dok se ne dokaže suprotno. Troškove dokazivanja snosi ona strana koja je upisala neistiniti podatak u građevinski dnevnik.