tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Artur nagrade 2017

11 godina s Vama!

Artur nagrade 2017

Na ARTUR konferenciji održanoj 14.11. u Zagrebu dodijeljene su dvije nagrade u kategorijama idejni projekti u arhitekturi i turizmu i realizirani projekti u arhitekturi i turizmu kao i dva posebna priznanja u istim kategorijama
Ove je godine ocjenjivački sud prioritetni naglasak stavio na sinergijski međuodnos arhitekture, turizma i lokalne svakodnevice, iako je među pristiglim radovima bilo i ekspresivnije oblikovanih arhitektonskih rješenja.

U tom su se smislu i kod idejnih i kod realiziranih projekata vrednovali prisutnost spoja sljedećih osobina:
- doprinosa projekta prepoznatljivosti i autentičnosti lokalne turističke ponude, a samim time i turističke ponude cijele Hrvatske;
- razine inovatino-kreativnog pomaka u planiranju projekta, projektantskom pristupu projektu i rezultirajućoj turističkoj i drugoj komplementarnoj ponudi;
- cjelovitosti projekta, kreiranoj kroz dosljednu interakciju prostorno-društvenih funkcija i elemenata projekta, kao i kroz interdisciplinarnu suradnju u procesu njegova osmišljavanja;
- doprinosa projekta očuvanju lokalnog okoliša i društveno-ekonomskoj održivosti lokalne zajednice; te
- doprinosa projekta kvaliteti javne prostorne sfere, kako u estetskom aspektu uspostave jasnog odnosa s postojećim krajolikom, tako i u korisničkom aspektu - od ispunjenja infrastrukturnih, logističkih i/ili prometnih potreba; do zabavno-rekreativne, kulturno-obrazovne ili čak istraživačko-proizvodne nadgradnje turističkog sadržaja projekta, namijenjene ne samo posjetiteljima predmetnih lokacija već i njihovim lokalnim zajednicama.

Primjenjeni pristup analizi pristiglih radova rezultirao je s po jednom nagradom i jednim posebnim priznanjem, koji je ove godine dodijeljen u kategoriji idejnih i u kategoriji realiziranih projekata u arhitekturi i turizmu. Zanimljivo je spomenuti i to da su svi nagrađeni projekti smješteni u manjim sredinama, koje su do sad bile i manje poznate kao turistička odredišta, dok su ravnopravno zastupljeni i obalni i kontinentalni dio Hrvatske.

Dodijeljenim nagradama u ovogodišnjem ciklusu ARTUR 2017 cilj je bio afirmirati one projekte koji prije svega donose drugačiji i inovativan pristup; kako tretiranja turističke ponude, tako i njene arhitektonske artikulacije.Izbor bi trebao biti i poticaj lokalitetima i sadržajima koji nisu sastavni dio konvencionalne i komercijalne ponude, te koji iz tog razloga zahtijevaju veću odvažnost i vještinu kako projektanta tako i investitora.

Visoka arhitektonska produkcija naslonjena na velike budžete uhodanih turističkih kuća i lanaca na jadranskoj obali već se etablirala kao dio turističkog imidža Hrvatske. Stoga se uspostavilo kako je daleko interesantniji i vredniji novi, ili drugačije interpretirani sadržaj, kao i pojava nekih novih lokaliteta koji ne pripadaju isključivo jadranskoj obali, već u unutrašnjosti Hrvatske prepoznaju turistički potencijal.

U Zagrebu, 13. studenog 2017.
Ocjenjivački sud u sastavu Jasenka Kranjčević, Dafne Berc i Alan Kostrenčić


NAGRADA ARTUR 2017. U KATEGORIJI IDEJNI PROJEKTI U ARHITEKTURI I TURIZMU

KAMP PUNTA NOVA POVLJANA, OTOK PAG
Autori: SKROZ d.o.o
Investitor: NOVA CAMPING D.O.O.

Picture1 Artur nagrade 2017

Projekt Kamp Punta Nova vraća ponovo "u igru" temu kampa, koji se u recentno vrijeme doživljavao tek kao potrošena relikvija masovnog turizma 70-tih i 80-tih godina XX stoljeća. Projekt jasno prepoznaje nužnost "up-date"-a takove tipologije u skladu i s današnjim potrebama turizma - aktivan odmor, mobilnost; kao i s današnjim ekološkim standardima - pažnja i briga spram prirodnog okoliša, reduciranje zagađenja fosilnim gorivima, recikliranje otpadnih voda...

Upravo ta re-invencija poznate tipologije na način XXI stoljeća najkvalitetnija je značajka projekta. Za razliku od neinventivnih i vojnički posloženih kampova iz spomenutih 70-tih i 80-tih, koji su se temeljili isključivo na smještaju i kupanju, kamp Punta Nova iznalazi načina da inventivnom organizacijom i distribucijom sadržaj postavlja organičku cjelinu koja je ne samo "meko" uklopljena u zanimljiv prirodni kontekst, već joj oblikovanjem zajedničkih, javnih sadržaja daje kvalitetu "malog grada", uspostavljajući jedan posve nov format koji je istovremeno naslonjen na tradiciju (kamene kuće, trg između njih) ali koja isto tako formom kao i interpretacijom pripada sasvim suvremenom izričaju digitalne generacije.
Također valja napomenuti da je Projekt kamp Punta Nova prvi "green field" projekt kampa u Hrvatskoj baziran na primjeni tzv. zelenih tehnologija, te na taj način zacrtava neke nove smjernice turizma koji bi iz puke eksploatacije ljepote prirode, trebao postati njenim čuvarom.

Picture2 Artur nagrade 2017

Picture3 Artur nagrade 2017

Picture4 Artur nagrade 2017

Picture5 Artur nagrade 2017

Picture6 Artur nagrade 2017


NAGRADA ARTUR 2017. REALIZACIJE ARHITEKTURE U TURIZMU


JAVNA USTANOVA AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Autori: GRAD KARLOVAC
STUDIO 3LHD d.o.o., projekt arhitekture
Investitor: GRAD KARLOVAC

Picture11 Artur nagrade 2017

Projekt akvarija u Karlovcu svojom arhitektonskom izvrsnošću kao i ambicijom i vizijom ljudi koji ga vode, vraća grad Karlovac; grad kroz koji često putujemo ka nekom turističkom odredištu, a vrlo ga rijetko posjećujemo; na mapu potencijalnih putovanja kao turističko odredište.
Njegovu važnost pronalazimo u izuzetno kvalitetnom afirmiranju zaboravljenog, a iznimno vrijednog prostora u unutrašnjosti Hrvatske. Akvarij tako predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka - Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, prezentirajući je na suvremen i atraktivan način, nenametljivim arhitektonskim izričajem koji inteligentno korespondira i sadržaju koji udomljuje i lokalitetu u kojem se smješta. Također treba napomenuti da je Aquatika jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, te na taj način stvara značajan kvalitativni pomak od stereotipne ponude morskih akvarija.

Ovaj projekt zasigurno najpotpunije pokriva sve kvalitete koje nagrada ARTUR želi afirmirati - od kreativnosti i inovantnosti, interdisciplinarnosti, ekološke svjesnosti, do angažiranosti u pogledu podizanju kvalitete prostora života u svom urbanom, arhitektonskom, socijalnom i turističkom aspektu. Kompleks akvarija tako sudjeluje na raznim nivoima aktivno u životu grada, od same urbane strukture grada, gdje ona postaje novo gradsko žarište na desnoj obali Korane; do njenog učešća u gospodarskom razvitku grada i okolice integriranjem lokalne turističke ponude, te razvojem uslužnih djelatnosti i proizvodnje, čiji je dio asortimana zastupljen u suvenirnici.

Ekološki aspekt, kao i afirmativan odnos spram urbanog i povijesnog konteksta, akvarij pokazuje kroz koncept zelenih krovova koji građevinu čine gotovo nevidljivom u okolišu čuvajući zelene vizure krajolika, te omogućujući da urbanistička cjelina zadržava prirodni izgled.

Autori kao i voditelji projekta od strane grada i drugih involviranih institucija uspjeli su zajedničkim naporom, ali i hrabrošću i otvorenošću za nove izazove, od Aquatike napraviti ne samo turističku atrakciju, već i generirati veliku ekološku, obrazovnu i znanstvenu vrijednost, koja bez sumnje može biti sjajan putokaz za iznalaženje i definiranje nekog novog i malo drugačijeg identiteta hrvatskog turizma.

Picture7 Artur nagrade 2017

Picture8 Artur nagrade 2017

Picture9 Artur nagrade 2017

Picture10 Artur nagrade 2017POSEBNO PRIZNANJE ARTUR 2017. U KATEGORIJI IDEJNI PROJEKTI U ARHITEKTURI I TURIZMU

ADAPTACIJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA AQUACITY VARAŽDIN
Autori: JANKO JELIĆ
KRISTINA ŠKROKOV
JURAJ GLASINOVIĆ
Investitor: GRAD VARAŽDIN

Picture12 Artur nagrade 2017Malo je gradova u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji svoj riječni pojas stavljaju u funkciju lokalnog stanovništva i turizma. Na prostoru bivšeg eksploatacijskog polja šljunka Motičnjak u Varaždinu kao sanacija terena predložena je nova sportsko-rekreacijska zona s različitim sadržajima.

Navedena sportsko-rekreacijska zona planirana je kao novi turistički punkt Varaždina i Hrvatske, a ovisno o godišnjem dobu ponuđeni su različiti sportsko-rekreacijski sadržaji.Ne samo promjenom namjene, već i minimalnom izgradnjom planiranih sadržaja ukazuje se na brigu za okoliš, bioraznolikost, stvaranje novih staništa flore i faune te društveno-ekonomsku održivost.

Realizacija je planirana kroz nekoliko etapa, tj. kao dugoročan i samoodrživ projekt grada.Planiranim minimalnim urbanističko-arhitektonskim intervencijama za novu namjenu u prostoru pridonosi se unaprjeđenju kvalitete prostora.Inovativnost se najviše očituje u očuvanju i unaprjeđenju okoliša, dok se interdisciplinarnim uključivanjem stručnjaka na projektu pridonosi interdisciplinarnom procesu osmišljavanja projekta.Artur_prijavnica_2017_AC_Page_12 Artur nagrade 2017

Artur_prijavnica_2017_AC_Page_16 Artur nagrade 2017POSEBNO PRIZNANJE ARTUR 2017. U KATEGORIJI REALIZACIJE ARHITEKTURE U TURIZMU

LUKA JAVNE NAMJENE - MARINA MUROSKVA NOVI VINODOLSKI
Autor: ZDL ARHITEKTI d.o.o.
Investitor: NAVICON d.o.o.

Picture16 Artur nagrade 2017

Problem prenapučenosti luke u samom središtu Novog Vinodolskog riješen je gradnjom nove luke jugoistočno od centra grada u prirodnoj uvali Muroskva. Nova luka je sa zapada, sjevera i istoka okružena Jadranskom magistralom, a s juga morem te je na taj način dostupna cestom i morem.Pridavanjem posebne pažnje zatečenoj geomorfologiji arhitektura kopnenog dijela marine pokušala je poštivati sve karakteristike krškog terena i gotovo se simbiotički uklopiti u prirodne ljepote jadranske obale. Na ovaj način krške vapnenačke stijene te zid postaju elementi koji simboliziraju gradnju u krškom području.

Sagledavajući luku u cjelini vidljivo je da oblikovno poštuje i naglašava prirodne karakteristike mikrolokacije te na taj način pridonosi prepoznatljivosti i autentičnosti te identitetu turističko-nautičke ponude. Suvremeni pristup projektiranju marina ne zahtijeva interdisciplinarni pristup samo u arhitektonskom oblikovanju, već i ekološkom načinu rješavanja budućeg zahvata u prostoru. Stoga arhitektonska rješenja trebaju ponuditi razumijevanje okoliša i suvremenih potreba.Ekološka svijest u realizaciji očituje se kroz uporabu solarnih panela za zagrijavanje vode, a luka sa svom njenom ponudom doprinosi društvenoj i ekonomskoj raznolikosti grada. Luka Muroskva i svi njeni dijelovi (šetnica, ugostiteljski i lučki sadržaji) postali su novi prostorni reper Novog Vinodolskog.

Picture17 Artur nagrade 2017

Picture18 Artur nagrade 2017

Picture20 Artur nagrade 2017
Publisher:
gradimozadar.hr