tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Potrebna dokumentacija za izgradnju kuće by Marija Šarušić

11 godina s Vama!

Potrebna dokumentacija za izgradnju kuće by Marija Šarušić

Potrebna dokumentacija za izgradnju kuće
Foto:
Planirate li izgradnju kuće, apartmana ili poslovnog objekta, potrebno je provjeriti nekoliko informacija prije nego se krene sa izradom potencijalnog projekta.

Zemljište ili postojeća zgrada trebaju zadovoljiti određene uvjete da bi sa njima mogli krenuti  u planiranu izgradnju. Posjedujete li zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li  i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena.

Želite li sami provjeriti tražene podatke, na stranici  https://ispu.mgipu.hr/,  možete pronaći važeće prostorne planove iz kojih isčitavate tražene podatke o namjeni zemljišta i parametre po kojima je dozvoljena izgradnja.

Da bi to saznali, također možete angažirati stručnu osobu, ovl.ing. arhitekture, koja će voditi cjelokupni proces ishođenja dozvola. Arhitekt će vam provjeriti uvjete pod kojima možete graditi na zemljištu i provesti vas kroz cjelokupni proces, izraditi projektnu dokumentaciju do ishođenja dozvole.

Ako sami niste u mogućnosti u potpunosti razumjeti Prostorni plan,

Zakon o prostornom uređenju - stupio na snagu 1. siječnja 2014.
(„Narodne novine“ broj 153/13.)

propisuje mogućnost zatraživanja lokacijske informacije, forma kojom sam investitor nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u svom gradu ili općini upućuje zahtjev za izdavanje podataka iz važećeg prostornog plana o namjeni čestice na kojoj planira izgradnju. Za izdavanje lokacijske informacije investitor prilaže kopiju katastarskog plana odnosno njegovu presliku i uplaćuje pristojbu. Nadležni ured dužan vam je izdati lokacijsku informaciju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za nadogradnju postojećih zgrada, neophodno je imati pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju ili Građevinsku dozvolu. Nakon toga na isti način provjeravate da li je na određenoj čestici dopuštena nadogradnja.

Nakon što dobijete podatke o uvjetima pod kojima možete graditi na vašem zemljištu, krećete sa izradom potrebne projektne dokumentacije u nekoliko faza.

Na proces gradnje tj ishođenja dozvola također utječu i imovinskopravni odnosi, u slučaju da za česticu na kojoj planirate gradnju nemate riješeno vlasništvo, gradnji planirane zgrade pristupate kroz ishođenje lokacijske dozvole. No i u tom slučaju potrebno je sa nadležnim uredom za graditeljstvo i prostorno uređenje u svom gradu ili općini provjeriti da li je potrebno ići na lokacijsku dozvolu, koja je predviđena za:

Lokacijska dozvola se izdaje za:

 • eksploatacijsko polje, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,
 • zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem,
 • etapno i/ili fazno građenje građevine i
 • građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja.

U ostalim slučajevima kada je gradnja na zemljištu dopuštena, ishodi se građevinska dozvola.  U procesu ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole, dužni ste angažirati ovlaštenog inženjera arhitekture.

Prvi korak je izrada idejnog rješenja planiranog zahvata koji sadržava opis planirane građevine, njenu površinu, volumen, smještaj na građevnoj čestici. Idejno rješenje se u obliku Elaborata koji sadrži grafički i tekstualni dio, predaje zajedno sa kopijom katastarskog plana vaše čestice u nadležni ured za graditeljstvo i prostorno uređenje u svom gradu ili općini. U nastavku prilažemo službeni tekstualni opis procesa ishođenja posebnih uvjeta, neophodnog dokumenta prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole, izdanog od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

“Kao zainteresirana osoba možete od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da vas obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za određeni zahvat u prostoru na određenoj lokaciji te o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju i/ili prostornog plana. Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima za određeni zahvat prilaže se preslika katastarskog plana te opis i prikaz zahvata u prostoru koja se namjerava provoditi. Obavijest o posebnim uvjetima izdaje se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Posebni uvjeti se utvrđuju na zahtjev prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole odnosno tijekom izdavanja te dozvole.

Javnopravno tijelo dužno je posebne uvjete utvrditi ili zahtjev rješenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva. Ako javnopravno tijelo u tom roku ne dostavi posebne uvjete ili rješenje kojim se odbija utvrđivanje posebnih uvjeta, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu. Ako se posebni uvjeti ne mogu utvrditi, javnopravno tijelo dužno je zahtjev zainteresirane osobe odbiti rješenjem.

Ako je idejni projekt potrebno uskladiti s posebnim uvjetima, zainteresirana osoba će se pozvati da to učini u primjerenom roku, a ako to ne učini izdavanje lokacijske dozvole će se odbiti.

Na rješenje javnopravnog tijela o odbijanju utvrđivanja posebnih uvjeta imate pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. Rješenje o žalbi donosi se u roku od trideset dana od dana predaje žalbe. U tom slučaju zainteresirana osoba je dužna u roku od deset dana od dana izjavljivanja žalbe, odnosno pokretanja upravnog spora dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja lokacijske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi.“

IZVOR  http://www.mgipu.hr/,

Popis javnopravnih tijela sa njihovim adresama možete pronaći na službenim stranicama nadležnih ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje vašeg grada ili općine.

Nakon što ste ishodili posebne uvjete od javnopravnih tijela, pristupate izradi idejnog projekta , u slučaju ishođenja lokacijske dozvole, tj glavnog projekta, u slučaju ishođenja građevinske dozvole.

Izdavanje lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke uz koji se prilažu:

 • tri primjerka idejnog projekta,
 • izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom,
 • posebni uvjeti i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u roku propisanom ovim Zakonom,
 • rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
 • potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

IZVOR  http://www.mgipu.hr/,

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

 • tri primjerka glavnog projekta,
 • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),
 • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),
 • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom,
 • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu),
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i
 • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
 • plaćena upravna pristojba 70 kn

IZVOR  http://www.mgipu.hr/,

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dužni ste priložiti dokaz pravnog interesa kako bi mogli pristupiti gradnji/rekonstrukciji. U nastavku donosimo popis važećih isprava koje se prihvaćaju kao dokaz.

 • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
 • predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja,
 • ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
 • pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine, pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

IZVOR  http://www.mgipu.hr/,

Kako je protekle godine došlo do izmjene aktualnih zakona koji se primjenjuju u procesu gradnje, sve navedene službene korake u procesu gradnje potrebno je provjeriti sa nadležnim uredima u vašem gradu jer se još uvijek nije stvorio opći pristup i princip u procesu ishođenja dozvola te vam je od velike važnosti angažirati stručnu osobu , ovlašteni inženjer arhitekture, koji će Vam pomoći u ishođenju dozvola.

                                                                                               

Marija Šarušić, dipl.ing.arh. | Ovlaštena arhitektica
Osoba ovlaštena za energetskepreglede i energetsko certificiranje