tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 ODOBRENO FINANCIRANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE

11 godina s Vama!

ODOBRENO FINANCIRANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE

Centar za gospodarenje otpadom
Foto: MZOIP
Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović odobrio je financiranje projekta gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna kuna.
Riječ je o projektu čiji je cilj uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije.

Biljane_Donje ODOBRENO FINANCIRANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE
'Centri za gospodarenje otpadom omogućit će obradu nerazvrstanog dijela miješanog komunalnog otada, no neće znatno doprinijeti tome da Hrvatska ispuni obvezu da do 2020. recikliramo 50% odvojeno prikupljenog papira, plastike, stakla i metala. Stoga je važno da pri razvoju sustava poštujemo hijerarhiju gospodarenja otpadom te naglasak stavimo na sprečavanje nastanka otpada odnosno odvojeno prikupljanje i recikliranje. To je smjer u kojem ide Europska unija koji mora slijediti i Hrvatska' – kazao je ministar Slaven Dobrović.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 377,3 milijuna kuna, od čega je 70,6% osigurano iz Kohezijskog fonda EU, 19,35% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10% osiguravaju Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac.

Uz gradnju samog centra projekt obuhvaća i gradnju tri pretovarne stanice u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu.
Publisher:
gradimozadar.hr